FAMILY WEALTH PROJECT

השירות - FWP

תהליך פרקטי שמטרתו למסד את הניהול הכלכלי של המשפחה בצורה אסטרטגית ועם כללי ממשל מדויקים ויישומים לבני המשפחה. בתחילת התהליך אנו לומדים את צרכי ורצונות המשפחה ובהתבסס על כך, בונים תוכנית כלכלית-אסטרטגית מותאמת אישית להשגת היעדים והגשמת חזון המשפחה. התהליך נעשה על ידי ארגון שיטתי של הכספים, בניית מנגנוני שליטה פשוטים וניהול דיאלוג פתוח וכנה.

תהליך העבודה מושתת על שלושה שלבים עיקריים

השירות - FWP
   שלב 1 | OPENING SESSION

פגישה ראשונית בה אנו:
 מקשיבים לדילמות שמעסיקות אתכם
להחליף טקסט
מבינים צרכים מיידים וארוכי טווח
בוחנים את הבשלות לתחילת התהליך
מרכיבים פורום משתתפים משפחתי ראשוני
מגדירים את מטרות התהליך וכיווני הביצוע

   שלב 2 | FAMILY STRATEGIC PLAN

בניית תוכנית כלכלית-אסטרטגית בהתאמה לאג'נדה המשפחתית:
יוצרים בהירות למצב הכלכלי הקיים ומאתרים את המלכודות הכלכליות
מגדירים ומדייקים את רצונות בני המשפחה עם כל המשמעויות הכספיות הנובעות מהן
בוחנים את תכנון ההמשכיות מדור לדור
מגבשים תוכנית כלכלית-אסטרטגית שתשרת את המשפחה בטווח המיידי, הבינוני והארוך
מציגים למשפחה הדמיה כלכלית של התוכנית האסטרטגית
דנים במגוון האפשרויות של נתיבי ההצלחה
מקבלים החלטות עקרוניות ליישום, הנשענות על אינטגרציה אפקטיבית בין שיקולים כלכליים לרגשיים
רותמים את בני המשפחה לתהליך, באווירה משמחת ומקדמת שפע ואחדות

   שלב 3 | EXECUTION PROCESS

יישום בפועל של התוכנית עד להגשמת המטרות והיעדים שהוגדרו מראש:
בונים תקציב שנתי
מייצרים מנגנוני ניהול כלכלי למשפחה: מתייעלים מול כל נותני השירות והספקים של המשפחה
    ועושים סדר בביטוחים, הגנות משפטיות, הלוואות, חסכונות וכספים נזילים, כרטיסי ומסגרות אשראי,
    חשבונות בנק, כוח אדם ועוד
ממנים ומכשירים בעלי תפקידים בתוך המשפחה ודור המשך לניהול כספים משפחתיים ואישיים
מסדירים דוחות שליטה כספיים ומגדירים "לוח תוצאות" לבקרה ופיתוח
יוצרים אמנה ושפה כלכלית אחידה לכל בני המשפחה
מטמיעים הסכמות משפחתיות ושגרת התנהגות כלכלית בסביבה הביתית
מסייעים בתגובות אפקטיביות לאירועים בלתי צפויים וקבלת החלטות ספונטניות
בונים מוסדות כלכליים משפחתיים: מועצה ודירקטוריון
מטמיעים כללי מובילות ותקשורת כלכלית בתוך המשפחה
ממסדים את הנתינה בכל הרבדים: ילדים, תרומות ופילנתרופיה מתוך התקציב הקיים
מגבשים מערך יועצים, במידת הצורך
חונכים אישית את כל אחד מבני המשפחה לניהול צרכיו הכלכליים במסגרת האג'נדה הכלכלית
    של המשפחה

   שלב 1 | OPENING SESSION

פגישה ראשונית בה אנו:
מקשיבים לדילמות שמעסיקות אתכם
להחליף טקסט
מבינים צרכים מיידים וארוכי טווח
בוחנים את הבשלות לתחילת התהליך
מרכיבים פורום משתתפים משפחתי
   ראשוני
מגדירים את מטרות התהליך וכיווני
   הביצוע

שלב 2 | FAMILY STRATEGIC PLAN

בניית תוכנית כלכלית-אסטרטגית בהתאמה לאג'נדה המשפחתית:
יוצרים בהירות למצב הכלכלי הקיים   
   ומאתרים את המלכודות הכלכליות
מגדירים ומדייקים את רצונות בני
   המשפחה עם כל המשמעויות הכספיות
   הנובעות מהן
בוחנים את תכנון המשכיות מדור לדור
מגבשים תוכנית כלכלית-אסטרטגית
   שתשרת את המשפחה בטווח המיידי,
   הבינוני והארוך
מציגים למשפחה הדמיה כלכלית של
   התוכנית האסטרטגית
דנים במגוון האפשרויות של נתיבי
   ההצלחה
מקבלים החלטות עקרוניות ליישום,
   הנשענות על אינטגרציה אפקטיבית בין
   שיקולים כלכליים לרגשיים
רותמים את בני המשפחה לתהליך,
   באווירה משמחת ומקדמת שפע
   ואחדות.

   שלב 3 | EXECUTION PROCESS

יישום בפועל של התוכנית עד להגשמת המטרות והיעדים שהוגדרו מראש:
בונים תקציב שנתי
מייצרים מנגנוני ניהול כלכלי למשפחה:
   מתייעלים מול כל נותני השירות
   והספקים של המשפחה ועושים סדר
   בביטוחים, הגנות משפטיות, הלוואות,
   חסכונות וכספים נזילים, כרטיסי
   ומסגרות אשראי, חשבונות בנק,
   כוח אדם ועוד
ממנים ומכשירים בעלי תפקידים בתוך
   המשפחה, ודור המשך לניהול כספים
   משפחתיים ואישיים
מסדירים דוחות שליטה כספיים
   ומגדירים "לוח תוצאות" לבקרה ופיתוח
יוצרים אמנה ושפה כלכלית אחידה
   לכל בני המשפחה
מטמיעים הסכמות משפחתיות ושגרת
   התנהגות כלכלית בסביבה הביתית
מסייעים בתגובות אפקטיביות
   לאירועים בלתי צפויים וקבלת החלטות
   ספונטניות
בונים מוסדות כלכליים משפחתיים:
   מועצה ודירקטוריון
מטמיעים כללי מובילות ותקשורת
   כלכלית בתוך המשפחה
ממסדים את הנתינה בכל הרבדים:
   ילדים, תרומות ופילנתרופיה מתוך
   התקציב הקיים
מגבשים מערך יועצים, במידת הצורך
חונכים אישית את כל אחד מבני
   המשפחה לניהול צרכיו הכלכליים
   במסגרת האג'נדה הכלכלית
    של המשפחה

לפרטים נוספים ותיאום פגישה ראשונית,
מוזמנים להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם

לפרטים נוספים ותיאום פגישה ראשונית, מוזמנים להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם